Yrittäjän osaaminen

Onko yrityksesi parhaiden joukossa? Näin mittaat kannattavuutta

Onko yrityksesi parhaiden joukossa? Näin mittaat kannattavuutta

Liiketoiminnan kannattavuutta voi tarkastella perinteisten tunnuslukujen lisäksi esimerkiksi asiakkaiden kautta.

|

Ennen kuin yrittäjä alkaa miettiä muita mittareita, on huolehdittava siitä, että kassassa riittää rahaa.
Kassavirta on hyvä liiketoiminnan kannattavuudesta kertova mittari kaikenlaisille yrityksille toimialasta riippumatta. Tätä mieltä on tilitoimisto TietoAkselin toimitusjohtaja Mikko Akselin.

Hän nostaa kassavirran jopa liiketuloksen ja katteiden ohi. Vaikka tulos näyttäisi hyvältä, voi yritystä uhata kassakriisi.

– Kassavirta kertoo, mitä tilillä tapahtuu: mitä omistaja voi nostaa sieltä itselleen ja millä voidaan investoida, Akselin sanoo.

Yrityksen kannattavuutta voi arvioida myös monella muulla mittarilla. Liiketulos ja katteet lasketaan tilinpäätöstietojen pohjalta. Ne kertovat menneestä. Kassavirta puolestaan auttaa ennustamaan yritystoiminnan jatkuvuutta. Katso listaus kannattavimmista toimialoista jutun lopusta.

Akselin muistuttaa, että tulevaisuutta pystyy ennustamaan sitä paremmin, mitä paremmin tietää tulovirran säilymisen. Hän kehottaa yrityksiä pyrkimään siihen, että liiketoimintaan sidotun käyttöpääoman määrä on mahdollisimman pieni.

– Tulos voi olla hyvä, mutta jos kaikki raha on saamisina asiakkailla, ei tililtä voi nostaa rahaa.

Useampi mittari käyttöön

Käyttökate kertoo, mikä liiketoiminnan tulos on ennen poistoja, veroja ja rahoituseriä. Myyntikate puolestaan kertoo tuoteryhmäkohtaisesta kannattavuudesta. Se on yleinen mittari tukku- ja vähittäiskaupassa.

Liiketulosta pidetään hyvänä, kun liikevoittoprosentti on yli 10. 5–10 prosenttia on tyydyttävä tulos ja alle 5 prosenttia heikko.

Akselinin mukaan liikevoitto kertoo toiminnan tehokkuudesta ja kasvusta. Hänen mielestään kasvu ei ole yritykselle itseisarvo.

– Suuremman liikevaihdon saavuttaminen tuo kustannuksia. Oleellista on, että lisäliikevaihdon on tuotava lisää tulosta.

Akselin kehottaa mittaamaan kannattavuutta aina useammalla kuin yhdellä mittarilla. Mittarien pitää perustua asioihin, joita yrityksessä todella seurataan.

Esimerkiksi palveluyrityksessä voidaan tarkastella laskutettua keskihintaa ja laskutettavuusastetta. Toisin sanoen kuinka paljon laskutetuista tunneista saadaan rahaa ja kuinka paljon kaikista työtunneista voidaan laskuttaa.

– Kun näitä mitataan yhtä aikaa, mittarit estävät toistensa väärinkäytön. Toisella ei pysty vääristämään tilannetta. Tilanne on hyvä, kun kumpikin menee ylöspäin tai kun toinen nousee ja toinen pysyy paikallaan.

Teollisuudessa vastaavat mittarit voivat olla esimerkiksi se, kuinka paljon saaduista raaka-aineista menee hukkaan ja mikä tuotteen läpimenoaika on linjalta.

Asiakkaat mittarina

Markkinaja luottotietoyhtiö Bisnoden kehitysjohtajan Matti Rahikan mielestä on merkittävää, millaisia yrityksen asiakkaat ovat. Se ei paljastu tilinpäätöksestä. Hän kannustaa tekemään analyysin kannattavista ja kannattamattomista asiakkaista.

– On järkevää katsoa, kuinka paljon kuhunkin asiakkaaseen käytetään aikaa ja verrata sitä siihen, kuinka paljon liikevaihtoa asiakas tuo, Rahikka sanoo.

Myös Akselin pitää asiakkaita hyvänä mittarina.

– Pienikin yritys voi mitata, paljonko asiakkaita on, kuinka paljon on pysyviä asiakkaita ja kuinka paljon tulee uusia. Pysyvät asiakkaat kertovat, että volyymi säilyy ja uudet volyymin kasvamisesta.

Akselinin mukaan erityisesti palveluyrityksen on myös järkevää katsoa, kuinka paljon yrityksen myynnistä perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin. Sopimukset kertovat siitä, minkälainen varmuus toiminnan jatkumiselle on.

– Tulos muodostuu palkasta, voitonjaosta ja yrityksen arvonnoususta. Pitkällä juoksulla pitäisi katsoa arvonnousua. Mitä enemmän yrityksellä on sopimuksia ja pysyvyyttä, sitä enemmän sillä on liikearvoa, Akselin sanoo.

”Pyrkisin parhaaseen kymmenykseen”

Kun yrityksiä halutaan verrata keskenään, liiketulos on yleensä käyttökatetta parempi mittari. Se ottaa huomioon toimialojen väliset erot.

– Liiketulos pistää yritykset samalle viivalle, ja antaa realistisemman kuvan siitä, miten kannattavia ne ovat, Rahikka sanoo.

– Kun on esimerkiksi kaksi pientä konepajaa, toinen voi omistaa koneet ja toinen käyttää koneita liisauksella. Toinen tekee kirjanpidossa poistot ja toinen taas vähentää vuokrat käyttökatteesta. Silloin vertailukelpoisuus katoaa, hän jatkaa.

Liiketuloksella mitattuna Suomen kannattavimpia toimialoja olivat viime vuonna muun muassa lääkäripalvelut, kiinteistöjen vuokraus ja hallinta, tilintarkastuspalvelut, asianajotoimistot, asuntojen vuokraus ja turkistarhaus. Tämä käy ilmi Bisnoden analysoimista tilinpäätöstiedoista. Kannattavimman toimialaryhmän lääkäripalvelujen liiketuloksen mediaani oli 26,3 prosenttia.

Mikko Akselinin mielestä yritysten pitäisi aina katsoa, miten oma yritys pärjää suhteessa muihin saman alan yrityksiin.

– Katsoisin toimialan parasta kymmenystä ja pyrkisin sinne. Toimialan parhailta voi katsoa mallia, miten he saavat homman pelittämään.