Laki ja sopimukset

Kova muutospaine: Tämä velvollisuus koskee 75 000 yritystä

Kova muutospaine: Tämä velvollisuus koskee 75 000 yritystä

Suomessa on lähes EU:n tiukimmat rajat tilintarkastukselle. Tähän toivotaan muutosta.

|

Tilintarkastusvelvollisuuden rajat ovat Suomessa varsin tiukat koko EU:n tasolla. Tilintarkastuksesta on vapautettu ainoastaan kaikkein pienimmät mikroyritykset.
Suomessa rajana on yli 200 000 euron liikevaihto, yli 100 000 euron taseen loppusumma ja keskimäärin kolme työntekijää. Jos yritys täyttää vähintään kaksi kriteereistä päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella, on sen valittava tilintarkastaja.

– Suomessa asia on ollut esillä viimeksi lähes kymmenen vuotta sitten. Kun katsoo muiden EU:n jäsenvaltioiden rajoja, vaikuttaa siltä, että Suomen osalta puuttuisi pari nollaa. Olemme aivan eri mittaluokissa. Se panee miettimään, miksi näin, sanoo Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Juha Ahvenniemi.

Suomessa on hänen mukaansa noin 75 000 yritystä, joita nykyinen lakisääteinen tilintarkastusvelvollisuus koskee. Kaikkiaan yrityksiä on noin 280 000 pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous.

Tilintarkastus on uudistunut paljon viime aikoina. Taustalla ovat muutokset sekä kansallisessa että EU-tason sääntelyssä. Vuoden alusta voimassa ollutta uutta tilintarkastuslakia on jo täydennetty kertaalleen.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä virkamiestyöryhmän selvittämään lain muutostarpeita, jotka liittyvät EU-säädösten toimeenpanoon. Tilintarkastusvelvollisuuden rajat ovat yksi selvitettävistä asioista. Työryhmän on määrä saada selvityksensä valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

EU:n tilinpäätösdirektiivi edellyttää tilintarkastusta vain keskisuurille ja suurille yrityksille. Jäsenvaltiot voivat päättää pienten yritysten osalta rajoista kansallisesti.

Tilintarkastusvelvollisuuden rajat ovat Pohjoismaissa matalat Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa, jossa niitä myös arvioidaan parhaillaan. Tiukemmat rajat ovat vain Maltalla.

Etenkin isot teollisuusmaat, kuten Englanti ja Saksa, ovat puolestaan hyödyntäneet mahdollisuutta vapauttaa pienet yritykset tilintarkastusvelvollisuudesta. Esimerkiksi Saksassa tilintarkastuksen rajoina ovat 12 miljoonan euron liikevaihto, kuuden miljoonan euron tase ja keskimäärin 50 työntekijää.

Raja korkeammalle

Ahvenniemen mielestä on arvioitava tarkkaan, onko nykyisen laajuiselle tilintarkastusvelvollisuudelle hyviä perusteita. Hän pitää lähtökohtana rajojen nostamista. Ahvenniemi ei halua arvailla, mikä uusi taso voisi olla.

– Uskoisin, että on suhteellisen yksimielinen käsitys siitä, ettei Suomen haluta jäävän EU-alueella erikoisuudeksi tilintarkastusvelvoitteen laajuuden osalta.

Esiin nousevat kysymykset siitä, mikä yhteiskunnan intressi on lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden suhteen ja ottaako lainsäädäntö huomioon yritysten erilaiset tarpeet. Ahvenniemen mielestä tilintarkastuksen pitäisi tuottaa lisäarvoa yritykselle, onhan se myös yksi kustannuserä.

– Julkinen valta on lähtenyt siitä, että tilintarkastusvelvoite on huomattavalla joukolla yrityksiä ilman, että suurella osalla niistä on primaaria tarvetta tarkastukselle. Pitäisi miettiä, määritelläänkö rajat pakon kautta vai tarjotaanko yrityksille joustavuutta.

Vapaaehtoisuus ei ole uhka

Ahvenniemi muistuttaa, että tilintarkastuksen tehtävä on huolehtia yrityksen omistajien kokonaisedusta. Tilintarkastukselle on tarve ainakin silloin, kun yrityksellä on useita omistajia ja kun yritys saa ulkopuolista rahoitusta.

Ensimmäisessä tapauksessa tilintarkastuksella voidaan varmistaa, että kaikkien omistajien etu huomioidaan. Rahoittajat taasen saattavat asettaa tilintarkastuksen esimerkiksi lainansaannin edellytykseksi.

Ahvenniemi pitää tärkeänä, että yritykset hoitavat talousasiansa kunnolla. Tilintarkastuksen vapaaehtoisuuden lisääminen ei Ahvenniemien mukaan tarkoita sitä, että pienet yritykset automaattisesti lopettaisivat tilintarkastukset.

– Tilintarkastusta varmasti käytetään edelleen runsaasti, vaikka rajat nousisivat. Tiettyjä tarpeita on olemassa. Yritys voi myös ajatella, että tilintarkastus jollakin tapaa lisää luottamusta sen taloustilanteeseen.