Laki ja sopimukset

Hallitsetko sopimukset? Koskettaa jokaista yrittäjää

Hallitsetko sopimukset? Koskettaa jokaista yrittäjää

Paneudu sopimuksiin huolella. Ne ovat oleellinen tapa hallita vastuuriskejä.

|

Jokainen yrittäjä joutuu solmimaan erinäisiä sopimuksia heti yrityksen alkuvaiheista alkaen. Samalla yritykset altistuvat sopimusriskeille.
Vakuutusyhtiö Fennian riskipäällikön Mikko Kokon mukaan yleinen käsitys on, että yritysten pitäisi panostaa sopimuksiinsa enemmän. Ne ovat itsessään tärkeä riskienhallintakeino.

– Yrityksen on tunnettava ja ymmärrettävä sopimuksensa sisältö, ja vastuut ja velvollisuudet on määritettävä kattavasti, Kokko sanoo.

Hänen mielestään olennaista on, että yritys ylipäänsä tekee kirjallisia sopimuksia – on kyse sitten vuokratiloista, työsopimuksista tai yritysten välisestä kaupankäynnistä.

Näkemyksen jakaa LVI-alan yritys Lämpökarelia Oy:n toimitusjohtaja Jari Könönen. Hän kuitenkin myöntää, ettei itsekään aina toimi niin kuin olisi suositeltavaa.

– Rakennusalalla toimitaan paljon tilausperusteisesti. Vakiintuneiden kumppanien kanssa, joille tehdään monta urakkaa vuodessa, ei aina tule tehtyä sopimusta, vaikka olisihan se hyvä.

Kokon mukaan sopimus on syytä lukea tarkkaan läpi etenkin silloin, jos on hyväksymässä toisen laatimia sopimusehtoja. On tärkeää ymmärtää, mihin kumpikin sopijapuoli sitoutuu. Yllättävät ongelmat ja turhat riidat ovat vältettävissä, kun asioista on sovittu selvästi.

Kannattaa tarkistaa myös, että sopimus on ehdoiltaan tarjouspyynnön tai tarjouksen mukainen. Kaikkien sopimusasiakirjojen tarjouksesta vahvistukseen ja varsinaiseen sopimukseen pitäisi olla linjassa keskenään.

Sopimuksen ehdoista voi pyrkiä neuvottelemaan. Esimerkiksi ison kansainvälisen yrityksen sopimusehdot voivat olla haastavat pienelle suomalaisyritykselle.

– Jos myyjä muuttaa tilaajan esittämiä sopimusehtoja, on kyse vastatarjouksesta. Silloin tilaajan pitää hyväksyä sopimus uudelleen, vaikka esimerkiksi hinta tai toimitusaika olisi ennallaan, Kokko huomauttaa.

Rajaa vastuita

Sopimusriskit ovat osa yrityksen vastuuriskejä. Vastuuvakuutuksilla yritys voi varautua vahingonkorvausvastuuseen, joka sille voi syntyä esimerkiksi valmistamansa tuotteen aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon seurauksena.

– Sopimuksissa voi olla vaatimuksia vakuutusturvalle. Voimme auttaa asiakasta pohtimaan, millaisilla vakuutuksilla näihin vaatimuksiin voidaan vastata, Kokko sanoo.

Hänen mielestään yrityksen kannattaa pyrkiä rajaamaan omaa vahingonkorvausvastuutaan, joka liittyy esimerkiksi viivästystilanteisiin, vahinkoihin tai sopimuksen purkautumiseen.

– Vastuun pitäisi olla mitoitettu niin, että yrityksen riskienkantokyky säilyy. Liian suuriin vahingonkorvausvastuisiin ei pitäisi sitoutua.

Hänen mukaansa on järkevää sopia esimerkiksi vastuiden rajaamisesta vain välittömiin vahinkoihin. Tuotannon keskeytymisen ja liikevaihdon menetyksen kaltaiset välilliset vahingot ovat vaikeasti ennakoitavia ja yleensä ne tulevat myös hyvin kalliiksi.

Könönen suosittelee suhtautumaan sopimussakon kaltaisiin sopimusehtoihin aina riittävällä vakavuudella.

– Pyrimme aina siihen, ettei sopimussakko laukea.

Hyvä sopimus

Sopimuksessa kannattaa määritellä ainakin sen osapuolet, sopimuksen kohde, sopimuksen kesto, kauppahinta, maksu- ja toimitusehdot ja toimitusaika. Lisäksi on hyvä sopia kummankin sopijapuolen vastuista, sopimusrikkomuksista, korvausvelvollisuudesta ja missä riidat ratkaistaan.

Sopimusten teossa voi tarvittaessa hyödyntää apuna toimialaa tuntevaa juristia.

Yrityksen on mietittävä asemaansa sopimusketjussa. Esimerkiksi myyntiä tekevä yritys ostaa tuotteita tai palveluja yksillä sopimusehdoilla ja myy niitä itse toisilla ehdoilla. Lämpökarelian Könönen mainitsee esimerkkinä yrityksen käyttämät aliurakoitsijat.

– Kun teen sopimuksia omien toimittajieni kanssa, otan huomioon ehdot, joista olen sopinut asiakkaan kanssa.

Useilla eri toimialoilla yritykset voivat hyödyntää etujärjestöjen laatimia valmiita sopimusmalleja ja alan yleisiä sopimusehtoja. Könönen kertoo, että valtaosa yrityksen urakkasopimuksista noudattaa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja.

– Se on hyvä sopimuspohja, koska yleensä kaikki osapuolet tietävät, mitä siinä sanotaan.

Lue myös osakassopimuksia ja vuokrasopimuksia käsittelevät jutut.